13/14, Đường 11, P.Linh Chiểu, Q Thủ Đức, TP. HCM 090 636 7585

FX2N,FX3U

FX3U-16MR-ES-A

- Bộ CPU với 16 I/O:  8 đầu vào và 8 đầu ra (relay)
- Nguồn cung cấp: 100 - 240 VAC.
- Công suất tiêu thụ: 30 W
- Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 512
- Truyền thông RS232C, RS 485.

Mã số:FX3U-16MR-ES-A

FX3U-16MT-ES-A

- Bộ CPU với 16 I/O:  8 đầu vào và 8 đầu ra transistor (Sink)
- Nguồn cung cấp: 100 - 240 VAC
- Công suất tiêu thụ: 30 W
- Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 512
- Truyền thông RS232C, RS 485.

Mã số:FX3U-16MT-ES-A

FX3U-32MR-ES-A

- Bộ CPU với 32 I/O:  16 đầu vào và 16 đầu ra (relay)
- Nguồn cung cấp: 100 - 240 VAC
- Công suất tiêu thụ: 35 W
- Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 512
- Có thể mở rộng đến 384 ngõ vào/ra
- Truyền thông RS232C, RS 485.

Mã số:FX3U-32MR-ES-A

FX3U-32MT-ES-A

- Bộ CPU với 32 I/O:  16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (S)
- Nguồn cung cấp: 100 -240 VAC
- Công suất tiêu thụ: 35 W
- Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực: 16 (100 Khz).
- Bộ đếm: 235
- Timer: 512
- Truyền thông RS232C, RS 485

Mã số:FX3U-32MT-ES-A

FX3U-48MR-ES-A

- Bộ CPU với 48 I/O:  24 đầu vào và 24 đầu ra relay
- Nguồn cung cấp: 100~240 VAC
- Công suất tiêu thụ: 35 W
- Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 512
- Có thể mở rộng đến 384 ngõ vào/ra.
- Truyền thông RS232C, RS 485.

Mã số:FX3U-48MR-ES-A

FX3U-48MT-ES-A

- Bộ CPU với 48 I/O:  24 đầu vào và 24 đầu ra transistor (Sink)
- Nguồn cung cấp: 100 - 240 VAC
- Công suất tiêu thụ: 40 W
- Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 512
- Truyền thông RS232C, RS 485.

Mã số:FX3U-48MT-ES-A

FX3U-64MR-ES-A

- Bộ CPU với 64 I/O:  32 đầu vào và 32 đầu ra relay
- Nguồn cung cấp: 100~240 VAC.
- Công suất tiêu thụ: 45 W
- Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 512
- Truyền thông RS232C, RS 485.

Mã số:FX3U-64MR-ES-A

FX3U-64MT-ES-A

- Bộ CPU với 64 I/O:  32 đầu vào và 32 đầu ra transistor (Sink)
- Nguồn cung cấp: 100-240 VAC.
- Công suất tiêu thụ: 45 W
- Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 512
- Truyền thông RS232C, RS 485.

Mã số:FX3U-64MT-ES-A

FX3U-80MR-ES-A

- Bộ CPU với 80 I/O:  40 đầu vào và 40 đầu ra relay 
- Nguồn cung cấp: 100~240 VAC.
- Công suất tiêu thụ: 50 W
- Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 512
- Truyền thông RS232C, RS 485.

Mã số:FX3U-80MR-ES-A

FX3U-80MT-ES-A

- Bộ CPU với 80 I/O:  40 đầu vào và 40 đầu ra transistor (Sink)
- Nguồn cung cấp: 24 VDC.
- Công suất tiêu thụ: 45 W
- Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 512
- Truyền thông RS232C, RS 485.

Mã số:FX3U-80MT-ES-A

FX3U-128MR-ES-A

- Bộ CPU với 128 I/O:  64 đầu vào và 64 đầu ra relay 
- Nguồn cung cấp: 100~240 VAC.
- Công suất tiêu thụ: 65 W
- Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 512
- Truyền thông RS232C, RS 485.

Mã số:FX3U-128MR-ES-A

FX3U-128MT-ES-A

- Bộ CPU với 128 I/O:  64 đầu vào và 64 đầu ra transistor (Sink)
- Nguồn cung cấp: 100-240 VAC.
- Công suất tiêu thụ: 65 W
- Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 512
- Truyền thông RS232C, RS 485.

Mã số:FX3U-128MT-ES-A

FX2N-32MT-001

Mã số:FX2N-32MT-001

FX2N-128MT-ES/UL

- Số ngõ vào số: 64.
- Số ngõ ra số: 64, Relay.
- Nguồn cung cấp: 240 VAC.
- Đồng hồ thời gian thực.
- Có thể mở rộng 16 đến 128 ngõ vào/ra.
- Truyền thông RS232C, RS 485 

Mã số:FX2N-128MT-ES/UL

FX2N-128MR-ES/UL

- Số ngõ vào số: 64.
- Số ngõ ra số: 64, Relay.
- Nguồn cung cấp: 240 VAC.
- Đồng hồ thời gian thực.
- Có thể mở rộng 16 đến 128 ngõ vào/ra.
- Truyền thông RS232C, RS 485 

Mã số:FX2N-128MR-ES/UL

FX2N-80MR-ESS/UL

- Số ngõ vào số: 40.
- Số ngõ ra số: 40, Relay.
- Nguồn cung cấp: 240 VAC.
- Đồng hồ thời gian thực.
- Có thể mở rộng 16 đến 128 ngõ vào/ra.
- Truyền thông RS232C, RS 485.
- Kích cỡ (W x H x D): 285 x 90 x 87

Mã số:FX2N-80MR-ESS/UL

FX2N-64MT-ESS/UL

- Số ngõ vào số: 32.
- Số ngõ ra số: 32, Transistor.
- Nguồn cung cấp: 240 VAC.
- Đồng hồ thời gian thực.
- Có thể mở rộng 16 đến 128 ngõ vào/ra.
- Truyền thông RS232C, RS 485.
- Kích cỡ (W x H x D): 220 x 90 x 87

Mã số:FX2N-64MT-ESS/UL

FX2N-80MT-ESS/UL

- Số ngõ vào số: 40.-
- Số ngõ ra số: 40, Transistor.
- Nguồn cung cấp: 240 VAC.
- Đồng hồ thời gian thực.
- Có thể mở rộng 16 đến 128 ngõ vào/ra.
- Truyền thông RS232C, RS 485.
- Kích cỡ (W x H x D): 285 x 90 x 87.

Mã số:FX2N-80MT-ESS/UL

FX2N-64MR-ES/UL

- Số ngõ vào số: 32
- Số ngõ ra số: 32, Relay.
- Nguồn cung cấp: 240 VAC.
- Đồng hồ thời gian thực.
- Có thể mở rộng 16 đến 128 ngõ vào/ra.
- Truyền thông RS232C, RS 485
- Kích cỡ (W x H x D): 220 x 90 x 87

Mã số:FX2N-64MR-ES/UL

FX2N-48MT-ESS/UL

- Số ngõ vào số: 24
- Số ngõ ra số: 24, Transistor (Sink)
- Nguồn cung cấp: 100-240 VAC.
- Công suất tiêu thụ: 50 VA
- Bộ nhớ chương trình: 8.000-16.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 256 
- Truyền thông RS232C, RS 485.
- Kích cỡ W x H x D: 182 x 90 x 87.

Mã số:FX2N-48MT-ESS/UL

FX2N-48MR-ES/UL

Số ngõ vào số: 24.
- Số ngõ ra số: 24, Relay.
- Nguồn cung cấp: 240 VAC.
- Đồng hồ thời gian thực.
- Có thể mở rộng 16 đến 128 ngõ vào/ra.
- Truyền thông RS232C, RS 485.
- Kích cỡ W x H x D: 182 x 90 x 87.

Mã số:FX2N-48MR-ES/UL

FX2N-32MT-ESS/UL

- Số ngõ vào số: 16
- Số ngõ ra số: 16, Transistor (Sink)
- Nguồn cung cấp: 24 VDC.
- Công suất tiêu thụ: 25 W
- Bộ nhớ chương trình: 8.000-16.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 256 
- Truyền thông RS232C, RS 485.
- Kích cỡ W x H x D: 150 x 90 x 87.

Mã số:FX2N-32MT-ESS/UL

FX2N-32MR-ES/UL

- Số ngõ vào số: 16.
- Số ngõ ra số: 16, Relay.
- Nguồn cung cấp: 240 VAC.
- Đồng hồ thời gian thực.
- Có thể mở rộng 16 đến 128 ngõ vào/ra.
- Truyền thông RS232C, RS 485.
- Kích cỡ W x H x D: 150 x 90 x 87.

Mã số:FX2N-32MR-ES/UL

FX2N-16MT-ESS/UL

- Số ngõ vào số: 8
- Số ngõ ra số: 8, Transistor (Sink)
- Nguồn cung cấp: 24 VDC.
- Công suất tiêu thụ: 20 W
- Bộ nhớ chương trình: 8.000-16.000 Steps
- Đồng hồ thời gian thực.
- Bộ đếm: 235
- Timer: 256 
- Truyền thông RS232C, RS 485.
- Kích cỡ (W x H x D): 130 x 90 x 87.

Mã số:FX2N-16MT-ESS/UL

Trang 1 của 3 1 2 3 >

Tin tức - Tư vấn

  • Tiết kiệm năng lượng và điện áp cao

    Giải pháp sử dụng một biến tần để điều chỉnh tốc độ động cơ theo chu trình công nghệ, tiết kiệm được 10% điện năng tiêu thụ, giảm chi phí sửa chữa và nâng cao độ bền của xưởng sản xuất giấy thủy lực

  • 6 lý do bạn nên sử dụng năng lượng mặt trời

    Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng vô tận mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, việc tận dụng nguồn năng lượng này vẫn còn hạn chế, vì vậy NATATECH gởi tới độc giả 6 lý do để sử dụng năng lượng mặt trời đáp ứng các nhu cầu kinh tế ...

  • Xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời tiết kiệm điện năng

    Sử dụng nguồn năng lượng sạch thay cho các nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt và gia tăng ô nhiễm môi trường là hướng mà nhóm sinh viên Phạm Hồng Trường, Nguyễn Thành Minh, Lê Hoàng (Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng) nghiên cứu.

Thông tin thị trường